VĮ „GIS-Centras“ parduotuvės „Žemėlapių pasaulis“ mapshop.lt asmens duomenų tvarkymo politika

  1.        BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši elektroninės parduotuvės www.mapshop.lt duomenų tvarkymo politika (Toliau – duomenų tvarkymo politika) yra skirta asmenims, kurie lankosi elektroniniame tinklalapyje www.mapshop.lt, naudojasi tinklalapio informacija ir jame teikiamomis paslaugomis.

Duomenų tvarkymo politika parengta remiantis VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centro „GIS-Centras“ (toliau - Įmonė) Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Taiyklės), kurios reglamentuoja fizinių asmenų duomenų tvarkymą Įmonėje, nustato asmens duomenų tvarkymo tikslus bei pagrindinius asmens duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teisių įgyvendinimo tvarką, organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, asmens duomenų incidentų valdymo, poveikio duomenų apsaugai atlikimo tvarką, nustato Įmonės darbuotojų ir kitų asmenų teises, pareigas ir atsakomybę tvarkant asmens duomenis. Su Taisyklėmis galima susipažinti http://www.gis-centras.lt/asmens-duomenu-apsauga

  1.        SĄVOKOS

Duomenų valdytojas – valstybės įmonė Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“ (juridinio asmens kodas – 121351441, buveinės adresas Sėlių g. 66, Vilnius);

Duomenų tvarkytojas – fizinis ar juridinis asmuo Įmonės vardu sutartiniais pagrindais pagal valdytojo nurodymus tvarkantis Įmonės valdomus asmens duomenis;

Duomenų naudotojas – duomenų valdytojo padaliniai ir (arba) darbuotojai, fiziniai ar juridiniai asmenys, kurie turi teisę naudoti asmens duomenis numatytoms funkcijoms atlikti;

Duomenų subjektas – Darbuotojai, kandidatai į Darbuotojus, Klientai, kiti fiziniai asmenys kurių asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas;

Priežiūros institucija – Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija arba kita Lietuvos Respublikos įsteigta institucija, atsakinga už Reglamento taikymo stebėseną.

Kitos šiose Nuostatose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir (arba) 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva Nr. 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

  1.        ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

Kokiu būdu gauname asmens duomenis?

Asmens duomenys gali būti gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto, kuris juos pateikia apsipirkdamas ir (ar) registruodamasis elektroninėje parduotuvėje www.mapshop.lt.

Duomenys gali būti generuojami, kai asmuo naudojasi paslaugomis, pavyzdžiui, skambina telefonu, siunčia elektroninį laišką, užsisako paslaugas ar apsilanko interneto svetainėje.

Kokiais tikslais tvarkome duomenis?

Duomenis tvarkome šiais tikslais: 1) mapshop.lt pirkėjo identifikavimas ir internetinės prekybos vykdymas, 2) tiesioginės rinkodaros vykdymas (įskaitant profiliavimą), t.y. naujienlaiškių siuntimas.

3.1.    Asmens duomenų tvarkymas pirkėjo identifikavimo ir internetinės prekybos vykdymo tikslu:

Kokie asmens duomenys yra tvarkomi?

Vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris (namų arba mobilusis), el. pašto adresas, IP adresas.

Koks asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Sutarties sudarymas ir vykdymas.

Kokiems duomenų tvarkytojams ir kokiais atvejais teikiami asmens duomenys?

a) išrašant PVM sąskaitą faktūrą, į buhalterinės apskaitos sistemą įvedami asmens duomenys: vardas, pavardė, adresas.

b) Jums pageidaujant, kad prekes pristatytume nurodytu adresu, naudojamės UAB „Itella Logistics“ kurjerių paslaugomis, todėl užsakydami prekių pristatymą pageidaujamu adresu, kartu perduodate ir leidžiate apdoroti savo duomenis pagal UAB „Itella Logistics“ privatumo politiką. Su UAB „Itella Logistics“ privatumo politika galite susipažinti http://www.itella.lt/privatumo-politika/index.html

Kokie duomenys teikiami duomenų tvarkytojui?

UAB „Itella Logistics“ perduodami asmens duomenys: vardas, pavardė, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris (namų arba mobilusis).

3.2.    Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros (įskaitant profiliavimą) vykdymo tikslu:

Kokie asmens duomenys yra tvarkomi?

Elektroninis paštas.

Koks asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas?

Jūsų (Duomenų subjekto) sutikimas.

Savo sutikimą galite bet kada atšaukti atsiuntę mums elektroninį laišką adresu info@mapshop.lt, temos laukelyje įrašę „Atsisakyti tiesioginės rinkodaros“ arba paspaudę laiško pabaigoje pateiktą nuorodą.

Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Kiek laiko tvarkomi asmens duomenys?

Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslu bus tvarkomi ne ilgiau kaip 5 (penkerius) metus nuo sutikimo davimo momento, nebent sutikimą atšauksite anksčiau.

Kokiems duomenų tvarkytojams ir kokiais atvejais teikiami asmens duomenys?

naujienlaiškiams siųsti mes naudojamės UAB „MailerLite“ paslaugomis, todėl sutikdami gauti naujienlaiškius, kartu perduodate ir leidžiate apdoroti savo duomenis pagal UAB „MailerLite“ privatumo politiką, bei UAB „MailerLite“ naudojimo sąlygas. Su UAB „MailerLite“ privatumo politika ir naudojimosi sąlygomis galite susipažinti https://www.mailerlite.com/privacy-policy, https://www.mailerlite.com/terms-of-service.

Kokie duomenys teikiami duomenų tvarkytojui?

UAB „MailerLite“ perduodami asmens duomenys: el. pašto adresas.

3.3.    Slapukai

Elektroninės parduotuvės mapshop.lt lankytojų naršymo duomenys tvarkomi patogaus naudojimosi interneto puslapiu www.mapshop.lt ir tinkamo jo funkcionalumo užtikrinimo (slapukų naudojimas) tikslais.

Jeigu Jūs (duomenų subjektas) nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus.

www.mapshop.lt naudojami slapukai

Slapuko pavadinimas

Galiojimo trukmė

Paskirtis

Naudojami duomenys

_ga

2 metai

atskirti vartotojus

unikalus identifikatorius

_gid

24 valandos

atskirti vartotojus

unikalus identifikatorius

_gat

10 minučių

atskirti vartotojus

unikalus identifikatorius

PrestaShop

20 dienų

atskirti vartotojus

unikalus identifikatorius

  1.        DUOMENŲ SUBJEKTŲ TEISĖS

4.1.    Duomenų subjektas turi teisę:

4.1.1.žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

4.1.2.susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

4.1.3.reikalauti ištaisyti netikslius duomenis;

4.1.4.reikalauti ištrinti duomenis („teisė būti pamirštam“);

4.1.5.reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų reikalavimų;

4.1.6.gauti susijusius duomenų subjekto pateiktus asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui (teisė į duomenų perkeliamumą);

4.1.7.nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;

4.1.8.atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis (kai duomenų tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu);

4.1.9.pateikti skundą Priežiūros institucijai.

  1.        ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS PAREIGŪNAS

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:

dap@gis-centras.lt

(8 5) 272 4741

Sėlių g. 66, Vilnius

  1.        BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1.    Duomenų tvarkymo politika įsigalioja nuo jos paskelbimo adresu http://www.mapshop.lt/content/11-duomenu-tvarkymo-politika

6.2.    Mes galime savo nuožiūra keisti šią Duomenų tvarkymo politiką. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo adresu http://www.mapshop.lt/content/11-duomenu-tvarkymo-politika